Веб-квест


Технології  Веб-квест та Блог-квест

Сьогодні у зв’язку з поширення розвитку ІКТ технологій,  із необхідністю підготовки учнів до самоосвіти, важливого значення набуває ресурсно-орієнтоване навчання  – комплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів, зокрема, освітніх інтернет-ресурсів. Одним із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання є технологія веб-квест, яка на сьогодні недостатньо висвітлена у сучасній педагогічній літературі.

Проблему використання Веб-квестів та їх розробки активно вивчають іноземні та вітчизняні науковці. Існує два погляди на поняття веб-квест: веб-квест - як освітній продукт та веб-квест - як освітня технологія.

Розвиток інтерактивної технології Веб-квест, її інтеграція з технологією Блогів зумовили появу технології Блог-квест.


Технологія навчання у найширшому і найзрозумілішому сенсі — це сукупність методів та прийомів, застосовуваних у навчальному процесі. В ідеалі технологія навчання є послідовністю дій викладача й учнів, при виконанні якої, врахувавши індивідуальні й вікові особливості учнів та та професійно-методичний рівень викладача, запланований результат обов’язково має настати.
 У класичному розумінні веб-квест (web-quest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інтернет-ресурси. Як зазначає В. В. Шмідт, веб-квести – це міні-проекти, засновані на пошуку інформації в Інтернеті. Г. Л. Шаматонова акцентує увагу на тому, що веб-квест – це захоплююча подорож в мережі Інтернет, яка передбачає запити в різних пошукових системах, отримання досить великого об’єму інформації, її аналіз, систематизацію і подальшу презентацію. Фактично, веб-квест є дидактичною структурою, в рамках якої викладач формує пошукову діяльність учнів, задає параметри цієї діяльності і визначає її часові межі. При цьому викладач перестає бути «джерелом знань», створює необхідні умови для пошуку інформації, а учні перетворюються з пасивних об’єктів навчальної діяльності в її активних суб’єктів. По суті, веб-квест є інтерактивним процесом, у ході якого учні самостійно придбавають необхідні знання. Отже, технологія веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності, для виконання якої учні здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність та лідерські якості учня, підвищить не тільки мотивацію до процесу здобування знань, а й відповідальність за результати діяльності та їх презентацію. Цю технологію можна використовувати незалежно від навчальної дисципліни, головне – мати доступ до Інтернету. Під інтернет-ресурсом може розумітися як сайт (хост), так і певний розділ сайту.

За статтєю 
 Н. КОНОНЕЦ  
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ­КВЕСТ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНО­
 ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВПриклад інтегрованого блог-квесту, який присвячений технологіям ВЕБ - 2.0 
Приклад математичного короткотривалого веб-квесту, який присвячений темі "Сума кутів трикутника"Розробниками веб-квесту як навчального завдання є Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США).

Ним визначено наступні види завдань для веб-квестів:

Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, розповіді.
Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.
Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.
Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
Творче завдання - творча робота в певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
Аналітичне завдання - пошук та систематизація інформації.
Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.
Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі.
Оцінка - обгрунтування певної точки зору.
Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (поділ думок і фактів).
Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел

Структура веб-квесту, вимоги до його окремих елементах:Ясний вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд всього квесту.
Центральне завдання, де чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи
Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді - на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання.
Ролі. Учням повинен бути представлений список ролей (від 2 і більше), від імені яких вони можуть виконати завдання. Для кожної ролі
необхідно прописати план роботи та завдання.
Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).
Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту.
Керівництво до дій, де описується, як організувати і представити зібрану інформацію.
Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом.

Етапи роботи над квестом


Початковий етап (командний)
Учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.
Рольовий етап
Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролями, виконують завдання. Так як мета роботи НЕ змагальна, то в процесі роботи над веб- квестом відбувається взаємне навчання членів команди вмінням роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети - створення сайту.
Завдання:
1) пошук інформації по конкретній темі; 2) розробка структури сайту; 3)
створення матеріалів для сайту; 4) доопрацювання матеріалів для сайту.
Заключний етап
Команда працює спільно, під керівництвом педагога, відчуває свою відповідальність за опубліковані в Інтернет результати дослідження.

За результатами дослідження проблеми формулюються висновки і пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як викладачі, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування.


Про критерії оцінки веб-квесту


Ключовим розділом будь-якого веб-квесту є докладна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і учитель.
Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна грунтуватися на кількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.

 Bernie Dodge (http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) рекомендує використовувати від 4 до 8 критеріїв, які можуть включати оцінку:


дослідницької та творчої роботи,
• якості аргументації, оригінальності роботи,
• навичок роботи в мікрогруп,
• усного виступу,
• мультимедійної презентації,
• письмового тексту і т.п.


Web-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Метою короткострокових проектів є набуття знань і здійснення їх інтеграції в свою систему знань. Робота над короткочасним web- квестом може займати від одного до трьох сеансів. Довгострокові web- квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим web-квестом, учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи по темі. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум два).


Деякі доповнення:


Web-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, проте існують і web-квести, призначені для роботи окремих учнів.
Додаткову мотивацію при виконанні web-квеста можна створити, запропонувавши учням вибрати ролі (наприклад, учений, журналіст, детектив, архітектор і т.п.) і діяти відповідно до них: наприклад, якщо викладач запропонував роль секретаря Об'єднаних Націй, то цей персонаж може послати лист іншому учаснику (який грає роль президента Росії, наприклад) про необхідність мирного врегулювання конфлікту.
Web-квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметних. Дослідники відзначають, що в другому випадку дана робота ефективніша.


Форми web-квеста


Наведемо найбільш популярні:
• Створення бази даних з проблеми, всі розділи якої готують учні.
• Створення мікросвіту, в якому учні можуть пересуватися за допомогою гіперпосилань, моделюючи фізичний простір.
• Написання інтерактивної історії (учні можуть вибирати варіанти продовження роботи; для цього кожен раз вказуються два-три можливих напрямки; цей прийом нагадує знаменитий вибір дороги у дорожнього каменю російськими богатирями з билин).
• Створення документа, що дає аналіз будь-якої складної проблеми і що запрошує учнів погодитися або не погодитися з думкою авторів.
• Інтерв'ю on-line з віртуальним персонажем. Відповіді та питання розробляються учнями, глибоко вивчити дану особистість. (Це може бути політичний діяч, літературний персонаж, відомий учений, інопланетянин і т.п.) Даний варіант роботи найкраще пропонувати не окремим учням, а міні-групі, що одержує загальну оцінку (яку дають інші учні і вчитель) за свою роботу.


Для створення бланка оцінки необхідно:


1. Сформулювати найбільш значущі критерії оцінки. Критерії повинні бути адекватні типу завдання, цілям і видам діяльності і в рівній мірі враховувати:
досягнення заявленої мети;
якість виконання роботи;
якість процесу виконання роботи;
зміст;
складність завдання.
2. Визначити шкалу оцінки - наприклад, трьох-, чотирьох-, п'ятибальну.
3. Підготувати опис параметрів оцінки.
Необхідно починати з опису ідеального варіанту виконання завдання, а потім переходити до опису можливих недоліків виконання роботи по кожному критерію. Вимоги до опису параметрів:
мова опису повинен бути зрозумілий учням;
опис має дозволяти визначити кількісні відмінності одного параметра від іншого;
різниця між кількісними показниками повинна бути приблизно однаковою (наприклад, 4 бали ставиться при наявності 1-2 орфографічних помилок, 3 бали - за наявності 3-4 помилок і т.д.)
4. При необхідності можна також вказати значимість кожного критерію в загальній оцінці (наприклад, у відсотках).

Що можна прочитати про Веб-квест:


Використання Веб-квестів в навчально-виховному процесі
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/

Технологія ВЕб-квест при вивченні інформатики
http://www.confcontact.com/2013-specproekt/pe5_sikora.htm

Блог-квести (приклади)
http://teachpid.blogspot.com/

Веб-квести з природничо-математичних дисциплін
http://informatkwest.blogspot.com/

Веб-квест как способ активизации учебной деятельности учащихся
http://festival.1september.ru/articles/513088/ 

Освітні веб-квести (приклади)

Все про квести ( робота творчої групи вчителів Запоріжскої області під керівництвом Сокол І.)
http://sopinairina.wixsite.com/quests

Презентація створена за допомогою он-лайн сервіса PREZI  до виступу на семінарі:2 коментарі: